ေႏြရာသီကာလ ေက်းရြမ်ားသုိ႔ ေရေထာက္ပံ့မႈမ်ား

https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.424540744994200/424540471660894/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.424540744994200/424540461660895/?type=3&theater MCL အေနနဲ႔ ေႏြရာသီမွာ ေရအခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာစက္႐ုံအနီးတစ္ဝိုက္ ေက်း႐ြာေတြျဖစ္တဲ့ ေကာ့ဒြန္း၊ ေကာ့ပေနာ၊ ဝယ္ငဲ့ ေက်း႐ြာေတြ အတြက္ သုံးေရ ေပးေဝျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ MCL ရဲ႕ ေရသိုေလွာင္ကန္ေတြကေန ေရသယ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ မနက္တစ္ႀကိမ္ ညေနတစ္ႀကိမ္ လိုက္လံေပးေဝလ်က္ရွိသလို ေရ၂၀၀၀ လီတာဆန႔္ ေရတိုင္ကီမ်ားကိုလည္း ေကာ့ဒြန္းနဲ႔ ေကာ့ပေနာ ေက်း႐ြာတို႔မွာ ထားရွိၿပီး ေရျဖည့္ေပးထားပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စက္႐ုံအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေက်း႐ြာေတြဟာ သုံးေရကို ေႏြရာသီမွာတင္ သာမက အခ်ိန္မေ႐ြး လြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ သုံးစြဲႏိုင္ေတာ့မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ MCL ဟာ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

Up ↑