မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား

MCL အေနနဲ႔ေဒသတြင္း အစိုးရ ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔အတူ ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားမွာ ပါ၀င္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ဟာ မြန္တိုင္းရင္းသားေတြ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္တာနဲ႔ အညီမြန္အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ MCL ဟာစက္႐ုံအနီးတစ္၀ို္က္ရွိ ေကာ့ဒြန္း၊ေကာ့ပေနာ၊၀ယ္ငဲ့ေက်းရြာ၊ ကဒုံစိေက်းရြာ၊ ကြမ္ငန္းေက်းရြာနဲ႔ေပါက္ေတာေက်းရြာတို႔မွာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲက်င္းပေနစဥ္အတြင္း မုန္႔၊ အေအးႏွင့္ ေရခဲမုန္႔မ်ား သြားေရာက္ေကြ်းေမြးခဲ့ပါတယ္။ MCL ဟာ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ေဒသခံေတြနဲ႔အတူ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up ↑

%d bloggers like this: