မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား

https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.381198849328390/381198419328433/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.381198849328390/381198512661757/?type=3&theater https://www.facebook.com/MCLMyanmar/photos/pcb.381198849328390/381198569328418/?type=3&theater MCL အေနနဲ႔ေဒသတြင္း အစိုးရ ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔အတူ ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားမွာ ပါ၀င္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ဟာ မြန္တိုင္းရင္းသားေတြ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္တာနဲ႔ အညီမြန္အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ MCL ဟာစက္႐ုံအနီးတစ္၀ို္က္ရွိ ေကာ့ဒြန္း၊ေကာ့ပေနာ၊၀ယ္ငဲ့ေက်းရြာ၊ ကဒုံစိေက်းရြာ၊ ကြမ္ငန္းေက်းရြာနဲ႔ေပါက္ေတာေက်းရြာတို႔မွာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲက်င္းပေနစဥ္အတြင္း မုန္႔၊ အေအးႏွင့္ ေရခဲမုန္႔မ်ား သြားေရာက္ေကြ်းေမြးခဲ့ပါတယ္။ MCL ဟာ မြန္ျပည္နယ္ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ေဒသခံေတြနဲ႔အတူ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

Up ↑