စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကစားကြင္းမ်ားပံ့ပိုးကူညီျခင္း

MCL သည္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးသည္ အေျခခံအခ်က္ဟု ခံယူက်င့္သံုးသျဖင့္ ေဒသတြင္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ အစဥ္အျမဲပံ့ပိုးကူညီလွ်က္ရွိပါသည္။ စက္ရံုအနီးပတ္၀န္းက်င္ရြာမ်ားမွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားေဆာ့ကစားႏုိင္ေစရန္အတြက္ ကစားကြင္းမ်ားတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျပီး ယေန႔ ၁၂.၁၀.၂၀၁၈ တြင္သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းအုပ္ဆရာ/ဆရာမၾကီးမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

Up ↑