ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ က်ိဳက္သန္လန္ေစတီေတာ္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းအပါအဝင္ ေရေဘးအေထာက္အပံ့အတြက္ MCL မွ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း

ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၈၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ - ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ ေရၾကီးျခင္းႏွင့္ ေျမျပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲရာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတြက္  ေမာ္လျမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္ရံု MCL သည္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ က်ိဳက္သန္လန္ေစတီ ရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ တန္ေဆာင္းေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ရန္ SCG ဘိလပ္ေျမ အိတ္ ၃၀၀၀ ကို လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း MCL မွ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္ရံု MCL မွ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိမ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရရံုးသို႔ သြားေရာက္ကာ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ေရေဘးေထာက္ပံ႔ေရးအတြက္ အဆိုပါ လွဴဒါန္းပစၥည္းတို႕ကို... Continue Reading →

Up ↑